Nazwa przedmiotu Obrabiarki
Kod przedmiotu 01 28 0021 00
Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu studia pierwszego stopnia
Rok studiów 3
Semestr studiów 5
Liczba przyznanych punktów ECTS 4
Nazwisko wykładowcy/wykładowców dr inż. Małgorzata Sikora
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z budową i możliwościami technologicznymi obrabiarek do skrawania metali.
Efekty kształcenia przedmiotu
  1. Po ukończeniu kursu student potrafi: Wyjaśniać podstawowe pojęcia z zakresu obrabiarek do skrawania metali (AR1A_W23, MT1A_W15, IM1A_W16).
  2. Po ukończeniu kursu student potrafi: Analizować schematy kinematyczne i konstrukcję typowych obrabiarek (AR1A_W23, MT1A_W15, IM1A_W16).
  3. Po ukończeniu kursu student potrafi: Klasyfikować obrabiarki ze względu na kształt obrabianego przedmiotu, wymiary, dokładność wykonania i wielkość produkcji (AR1A_W23, MT1A_W15, IM1A_W16).
  4. Po ukończeniu kursu student potrafi: Dobrać obrabiarkę do zadania obróbkowego (AR1A_W23, MT1A_W15, IM1A_W16, AR1A_U06, MT1A_U06, IM1A_U06).
  5. Po ukończeniu kursu student potrafi: Samodzielnie opanować wybrane zagadnienia związane z obrabiarkami do skrawania metali (AR1A_U06, MT1A_U06, IM1A_U06).
Forma realizacji kształcenia (sala wykładowa, on-line)
sala wykładowa
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia sformułowane w kartach przedmiotów: Techniki wytwarzania i Podstawy konstrukcji maszyn
Zalecane fakultety nie dotyczy
Treści merytoryczne przedmiotu
WYKŁAD AUDYTORYJNY
1. Zagadnienia wstępne: Definicja obrabiarki. Układ: obrabiarka - uchwyt - przedmiot - narzędzie. Ruchy w procesie skrawania powierzchni: obrotowych, płaskich, złożonych. Parametry obróbki: prędkość skrawania (V), głębokość (a), posuw (f). Ekonomiczna prędkość skrawania. Parametry obrabiarki: zakres obrotów i posuwów (n, f) zakres obrabianych średnic, moc zainstalowanych silników (P). Napęd stopniowy: ciągi prędkości i ich normalizacja, liczba stopni prędkości, skrzynki prędkości. Napęd bezstopniowy. Przekładnie i mechanizmy w budowie obrabiarek.
2. Sterowanie cyklem pracy obrabiarki: ręczne, automatyczne, krzywkowe, zderzakowe, kopiowe, numeryczne, adaptacyjne.
3. Obrabiarki ogólnego przeznaczenia do obróbki wstępnej: tokarki, wiertarki, wytaczarki, frezarki, wiertarko-frezarki: budowa (kinematyka, konstrukcja), zasada pracy, możliwości technologiczne.
4. Obrabiarki do obróbki dokładnej: szlifierki do wałków, otworów i płaszczyzn, docierarki i osełkownice: budowa, zasada pracy, możliwości technologiczne.
5. Obrabiarki do obróbki wielkoseryjnej i masowej: automaty krzywkowe, obrabiarki zespołowe, linie obrabiarkowe. 
6. Obrabiarki sterowane numerycznie. Centra obróbcze i elastyczne systemy produkcyjne.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE
1. Tokarki: budowa i możliwości technologiczne.
2. Frezarki, wiertarki: budowa i możliwości technologiczne.
3. Szlifierki, Ostrzarki: budowa i możliwości technologiczne.
4. Obrabiarki do kół zębatych.
5. Obrabiarki do produkcji wielkoseryjnej i masowej ? jednostka obróbcza wiertarska.
6. Obrabiarki do produkcji wielkoseryjnej i masowej ? automat rewolwerowy.
7. Obrabiarki sterowanych numerycznie: budowa i możliwości technologiczne.
8. Obrabiarki sterowane numerycznie: przygotowanie do pracy.
9. Pneumatyka w systemach wytwarzania.
10.Technologia wykonania oraz montaż układu przeniesienia napędu.
Spis zalecanych lektur Literatura podstawowa:
1. Kwapisz L., Przybył R., Froncki W.: Obrabiarki, Wyd. Politechniki Łódzkiej. Łódź 1999
2. Kosmol J.: Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem. WNT, Warszawa 1995

Literatura uzupełniająca:
1. Dmochowski J., Uzarowicz A.: Obróbka skrawaniem i obrabiarki. 1984
2. Paderewski K.: Obrabiarki-podręcznik dla technikum. WSziP, Warszawa 1997
3. Wrotny L. T.: Podstawy konstrukcji obrabiarek. WNT, W-wa 1973.
Formy i metody kształcenia
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Inne Suma godzin w semestrze
15 30 45
Metody i kryteria weryfikacji efektów kształcenia
Weryfikacja przyjętych efektów kształcenia realizowana jest na podstawie pisemnego zaliczenia oraz przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych. Każdy moduł ćwiczeń laboratoryjnych zakończony jest złożeniem sprawozdania, które to musi zawierać rozwiązanie postawionego problemu oraz wnioski końcowe. Przed przystąpieniem studentów do rozwiązania zadania laboratoryjnego dokonywana jest weryfikacja pisemna lub ustna przygotowania teoretycznego. Oceniana będzie również aktywność podczas laboratoriów. Efekty 1, 3, 4 sprawdzane będą na zaliczeniu pisemnym i/lub ustnym. 
Efekty 2, 3, 4 i 5 sprawdzane będą w czasie ćwiczeń laboratoryjnych.

Ocena końcowa przedmiotu składa się w 50% z oceny z wykładu i w 50% oceny z laboratorium.
Język prowadzenia zajęć polski
Praktyki nie dotyczy